skip to Main Content

Godkännande av villkor
De Webbplatstjänster (enligt definitionen i nästa avsnitt) som Haldor AB (”Haldor”) tillhandahåller dig på webbplatserna app.haldor.se, www.haldor.se och portal.haldor.se är underkastade följande användarvillkor (”Användarvillkor”). Haldor förbehåller sig rätten att periodvis uppdatera Användarvillkoren. Haldor kommer att i förväg avisera alla väsentliga förändringar. Den senaste versionen av Användarvillkoren hittar du genom att klicka på hypertextlänken ”Användarvillkor” på Haldors Webbsida.

Beskrivning av Webbplatstjänsterna
Webbplatstjänsterna ger dig åtkomst till ett flertal resurser, till exempel områden för överföring och hämtning, pedagogiska och administrativa verktyg, och integrationer mot tredjepartsleverantörer. Webbplatstjänsterna, inklusive eventuella uppdateringar, förbättringar, nya funktioner och/eller tillägg av nya webbegenskaper, är underkastade dessa Användarvillkor.

Integritet och skydd av personlig information
Se meddelandena i sekretesspolicyn för haldor.se gällande insamling och användning av din information.

Material i tjänsterna
Allt material, inklusive programvara, hjälpämnen, rapporter, datablad, videofilmer, bilder och vanliga frågor (gemensamt benämnt ”Material”) som görs tillgängligt som en del av webbplatstjänsterna är upphovsrättsskyddat och tillhör Haldor eller dess leverantörer. Din användning av detta Material styrs av dessa användningsvillkor. Haldor förbehåller sig alla andra rättigheter till Materialet som inte uttryckligen fastställts i dessa licensvillkor. Vid användning av Materialet är det förbjudet att:

  • Ta bort, ändra eller manipulera upphovsrättsmeddelanden.
  • Distribuera Materialet till tredje man, inklusive att publicera Materialet på en nätverksansluten dator för åtkomst av en annan dator i nätverket eller att sända Materialet i något medium.
  • Göra ändringar i Materialet.

Det Material som anges ovan omfattar inte utformningen av eller layouten för Webbplatsen eller någon annan webbplats som ägs, drivs, licensieras eller kontrolleras av Haldor. Element på Haldors Webbplatser kan skyddas av lagar om bl.a. varumärken, designskydd tillbörlig konkurrens, skydd för företagshemligheter och andra liknande lagar och får inte kopieras eller imiteras i sin helhet eller i delar. Ingen logotyp, grafik eller bild och inget ljud från någon av Haldors Webbplatser får kopieras eller överföras utan uttryckligt tillstånd från Haldor.

Haldor kan inneha patent, patentansökningar, varumärken, upphovsrätter eller andra immateriella rättigheter som omfattar innehållet i Materialet. Tillhandahållandet av Materialet till dig innebär inte att du beviljas någon licens för sådana eventuella patent, patentansökningar, varumärken, upphovsrätter eller andra immateriella rättigheter, om inte Haldor uttryckligen anger detta skriftligen.

En del Material som finns tillgängligt i Webbplatstjänsterna licensieras till dig av tredje man. Haldor ger inte dig några ytterligare rättigheter (uttryckliga eller underförstådda) gällande sådant Material från tredje man.

Haldor yrkar inte på äganderätt för något material som du tillhandahåller Haldor (inklusive feedback och förslag) eller lägger upp, överför, matar in eller skickar till någon webbplatstjänst (gemensamt benämnt ”Bidragen”). Genom att lägga upp, överföra, mata in, tillhandahålla eller skicka in ditt Bidrag ger du dock Haldor, dess koncernbolag och nödvändiga licenstagare tillstånd att använda ditt Bidrag i samband med hanteringen av deras internetaktiviteter (inklusive, utan begränsning till, alla Haldor-tjänster) inklusive, utan begränsning till, licensrättigheterna att: kopiera, distribuera, överföra, offentligt visa, offentligt uppföra, reproducera, redigera, översätta och omformatera dina Bidrag, att publicera ditt namn i samband med ditt Bidrag samt rätten att underlicensiera sådana rättigheter till någon leverantör av webbplatstjänsterna.

Ansvarsfriskrivning
HALDOR OCH DESS LEVERANTÖRER LÄMNAR INGA SOM HELST GARANTIER ANGÅENDE LÄMPLIGHETEN AV INFORMATIONEN SOM INGÅR I MATERIALET OCH RELATERAD GRAFIK SOM PUBLICERAS SOM EN DEL AV WEBBPLATSTJÄNSTERNA. ALLT SÅDANT MATERIAL OCH RELATERAD GRAFIK SAMT WEBBPLATSTJÄNSTERNA TILLHANDAHÅLLS ”I BEFINTLIGT SKICK” UTAN NÅGON SOM HELST GARANTI. HALDOR OCH DESS LEVERANTÖRER FRISKRIVER SIG HÄRMED FRÅN ALLA GARANTIER OCH VILLKOR GÄLLANDE DET FÖREGÅENDE, INKLUSIVE ALLA GARANTIER OCH VILLKOR OM ALLMÄN LÄMPLIGHET, VARE SIG UTTRYCKLIGA, UNDERFÖRSTÅDDA ELLER LAGSTADGADE, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL, ÄGANDERÄTT OCH FRÅNVARO AV INTRÅNG I TREDJE MANS RÄTTIGHETER. MATERIALET OCH RELATERAD GRAFIK SOM PUBLICERAS PÅ WEBBPLATSEN KAN INNEHÅLLA TEKNISKA FELAKTIGHETER ELLER TYPOGRAFISKA FEL. ÄNDRINGAR LÄGGS REGELBUNDET TILL I INFORMATIONEN HÄRI. HALDOR OCH DESS LEVERANTÖRER KAN NÄR SOM HELST GÖRA FÖRBÄTTRINGAR AV DE WEBBPLATSTJÄNSTER OCH/ELLER DET MATERIAL SOM BESKRIVS HÄRI.
HALDOR ELLER DESS LEVERANTÖRER SKA UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGRA SÄRSKILDA ELLER INDIREKTA SKADOR, FÖLJDSKADOR ELLER ANDRA SKADOR SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV UTEBLIVEN ANVÄNDNING, FÖRLUST AV DATA ELLER VINST, VARE SIG VID ANVÄNDNING ENLIGT KONTRAKT, VÅRDSLÖSHET ELLER ANNAN SKADEBRINGANDE ÅTGÄRD I SAMBAND MED ANVÄNDNINGEN ELLER UTFÖRANDET AV WEBBPLATSTJÄNSTERNA ELLER MATERIALET, TILLHANDAHÅLLANDE ELLER OFÖRMÅGA ATT TILLHANDAHÅLLA WEBBPLATSTJÄNSTER ELLER INFORMATIONEN SOM GÖRS TILLGÄNGLIG VIA WEBBPLATSTJÄNSTERNA. HALDORS SAMMANLAGDA ANSVAR TILL FÖLJD AV DETTA AVTAL FÅR INTE ÖVERSKRIDA 1 PRISBASBELOPP.

Medlemskonton, lösenord och säkerhet
Om någon av webbplatstjänsterna kräver att du öppnar ett konto måste du genomgå registreringsprocessen genom att förse oss med aktuell, fullständig och korrekt information vid uppmaning i det aktuella registreringsformuläret. Du har hela ansvaret för att skydda sekretessen för ditt lösenord och annan eventuell icke-offentlig kontoinformation. Du är dessutom helt ansvarig för alla aktiviteter som genomförs på ditt konto. Du samtycker till att omedelbart meddela Haldor vid otillåten användning av ditt konto eller någon annan överträdelse av säkerheten. Haldor ansvarar inte för någon förlust som kan uppstå som ett resultat av att någon annan har använt ditt användarnamn, lösenord eller konto, med eller utan din vetskap. Du kan dock hållas ansvarig för förlust för Haldor eller annan part på grund av att någon annan har använt ditt användarnamn, lösenord eller konto. Du får aldrig använda någon annans konto utan tillåtelse från kontoinnehavaren.

Ingen olaglig eller förbjuden användning
Som ett villkor för att använda webbplatstjänsterna samtycker du till att inte använda webbplatstjänsterna för något syfte som är olagligt eller förbjudet i dessa Användarvillkor. Du får inte använda Webbplatstjänsterna på något sätt som kan skada, inaktivera, överbelasta eller försämra någon Haldor-server, eller något nätverk som är anslutet till någon Haldor-server, eller som kan störa någon annan parts användning av några Webbplatstjänster. Du får inte försöka få otillåten åtkomst till någon Webbplatstjänst, andra konton, datasystem eller nätverk som är anslutna till någon Haldor-server eller till någon av Webbplatstjänsterna genom hackning, lösenordsminering eller med andra metoder. Du får inte skaffa eller försöka skaffa material eller information på något sätt som inte medvetet har gjorts tillgängligt genom Webbplatstjänsterna.

Immateriella Rättigheter
Haldor eller dess leverantörer behåller alla rättigheter, äganderätt och intressen i och till Webbplatsen och webbplatstjänsterna, inklusive all upphovsrätt, alla patent, företagshemligheter, varumärken och andra immateriella rättigheter. Haldor förbehåller sig alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas användaren genom dessa Användarvillkor. I dessa Användningsvillkor beviljas inga rättigheter eller underförstådda rättigheter till Haldors eller leverantörers varumärken, varumärkesnamn eller logotyper.

Tvist
Tvister som uppstår i anledning av dessa Användarvillkor ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt Regler för Förenklat Skiljeförfarande för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut.
Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm.
Språket för förfarandet ska vara engelska.
Svensk lag ska tillämpas på tvisten.

Back To Top