skip to Main Content

Ny termin!

förändringar i läroplaner

Ny termin, ny start, nya tag! Digitaliseringsreformens innebörd har börjat väcka liv i sommardvalan som skolan varit i under ett antal veckor. Personalen möts nu av en del förändringar i läroplaner, kursplaner och examensmål. Skolverket har lagt upp ett antal exempel på utbildningsinsatser för personalen som skolorna kan genomföra om de vill. Precis som nämnts i tidigare blogginlägg, överlåts det fulla ansvaret för kompetensutvecklingen på de enskilda skolorna och kanske i bästa fall skolhuvudmännen. Därmed pågår den reform som ska börja gälla rent formellt inom ett år, men som kan börja användas omedelbart. Det är inte annat än oerhört anmärkningsvärt och fullständigt obegripligt att personal med uppdraget att utbilda, själva inte getts eller ges förutsättningar att besitta tillräckliga kunskaper inför dessa reformer.

Jag måste åter vända mig till ett ämne som jag anser vara oerhört viktigt att uppmärksamma i detta sammanhang, vilket är: stress. Att utlämnas i ovisshet inför ett viktigt uppdrag, utan någon som helst vägledning, riktning eller kunskap riskerar att framkalla mycket stress. En fullkomligt naturlig, instinktiv reaktion när en person utsätts för triggande faktorer. Har man människor omkring sig som är stressade så är det omöjligt att inte påverkas. Således. Vad händer i skolan om man har stressad personal? Framför allt: hur kan skolan arbeta hälsofrämjande och verkligen försöka motverka stress i miljön? Detta är viktiga och grundläggande frågor som alla som jobbar inom skolväsendet måste fundera och agera kring. Vi vet, genom tämligen omfattande forskning, att fysisk aktivitet inverkar positivt på generell hälsa och skolresultat. Likväl ignoreras detta ofta slentrianmässigt genom bruk av gammaldags, torftigt rigida scheman och ett tänkande som stannat kvar i någon slags dåtid. Det borde snarare vara ett lagstiftat grundkrav! Alla borde verkligen ha rätt till minst en halvtimmes rörelsetid varje dag! En promenad, ett pass på en motionscykel eller liknande. Effekten av en sådan hälsoreform skulle vara oerhört intressant att utvärdera.

Alla vill ju att det ska vara positivt och hälsosamt att vara i skolan och befinna sig på en god arbetsplats! Alla måste kunna få den hjälp, handledning och det stöd de efterfrågar för att kunna bli starka och uppnå mål. Vi vill att alla ska få må bra! Mår man bra, är man också mottaglig för ”input”. Därför måste också skolgången göras meningsfull, så elever förstår vad som krävs av dem för att lyckas nå de mål den vill. Den trygga, välutbildade och kompetente läraren kan lättare visa och förklara, med till exempel åskådliggörande matriser de behärskar och kan förevisa. Arbetet på skolan kan göras betydligt mycket mer överskådligt, lätthanterligt och enkelt att ta till sig. Nödvändig kunskap kan reducera flertalet förekommande stressmoment. Det är ett stort steg på vägen i rätt riktning. Om skolpersonalen mår bra kan de göra ett mycket bättre jobb med att stötta sina elever. Här kan en flexibel och användartillvänd lärportal som Haldor göra stor del av det jobbet, tillsammans med de nödvändiga utbildningsinsatser som Haldors kompetenta personal kan bistå med.

Sunt tänkande skapar ringar på vattnet. Vinsterna blir betydande. Så fortsätter arbetet även detta läsår: för vi ska fortsätta kämpa för att alla ska kunna lyckas i skolan!

 

Lena Wallberg blogg om skolan idag

Jag heter Lena Wallberg och är förstelärare/ gymnasielärare i Svenska och Religion samt Specialpedagog. Jag har arbetat inom skolans värld i 20 år och framför allt med elever i olika former av särskilda behov. Jag har arbetat i olika skolformer och har erfarenhet från olika skolstadier. Min legitimerade behörighet sträcker sig från förskola till gymnasiet. Sammantaget är kunskapsvidden bred. Fokus på språkets och den goda kommunikationens betydelse för att lyckas har varit utgångspunkten för kvalitetsutvecklingen i arbetet och då särskilt med tanke på anpassningar för elever i behov. Mitt främsta mål är att sträva efter en positiv, hälsosam och tillgänglig miljö i en skola för alla.

Back To Top