skip to Main Content

Läskunskaper- en pärla

http://https://youtu.be/V3Chp4Y07SQ

I det emotsedda resultatet från senaste PIRLS-mätningen (Progress in International Reading Literacy Study) framkommer att läsförmågan hos fjärdeklassarna förbättrats i landet. Sverige uppvisar inte längre ett fallande resultat mätt med internationella mått. Det är sannerligen mycket upplyftande nyheter och en välkommen julklapp i förtid! Bra jobbat, alla!

Som med så mycket annat när det gäller mätningar, finns mycket positivt att glädjas åt, liksom några observandum. Det är inte några nyheter, utan bekräftar endast tidigare forskningsresultat: flickor presterar bättre än pojkar och det finns skillnader sett utifrån socioekonomisk bakgrund. Detta kan således utgöra underlag för fortsatta insatser och förstärkningar. Jag kan inte nog betona vikten av en adekvat läskunskap och dess betydelse för framtida studier, för att lyckas i alla ämnen, må bra och för att kunna vara en delaktig, kritisk, analyserande och kunskapssökande samhällsmedborgare. Mål, som hela utbildningsidén vilar på.

Årets glädjande PIRLS-resultat ska förstås inte göra att vi på något sätt slår oss till ro: det ska stärka och ge oss självförtroendet att fortsätta satsa ännu mer på läs- och skrivförmågan. Givetvis ska lärare ges en fantastiskt bra grund till professionalitet genom sin högskole- eller universitetsutbildning, men dessutom behöver varje lärare ständigt kompetensutvecklas. Forskningen måste förstärkas och lärare involveras i aktionsforskning. Det är välbehövligt och oerhört viktigt att finna kraft i utveckling, för att ytterligare vässa oss som internationellt framträdande nation när det gäller utbildning.

Många lärare behöver påminnas om sin funktion som språkstärkande och språklyftande inspiration, oavsett undervisningsämne. Det är inte bara språklärarnas ansvar, utan allas. Det är tydligt formulerat i alla läroplaner, men behöver understrykas. När en hel lärarkår strävar mot samma mål och är införstådda med vikten av breda och djupa språkkunskaper, då kommer resultaten skjuta ytterligare i höjden. Det är vad vi vill! Läs- och skrivförstärkande insatser som ”läslyftet” kan exempelvis vara ett verkligt bra initiativ för att skapa ytterligare medvetenhet via kollegialt lärande.

Genom skolgången behöver eleverna ständigt arbeta vidare med ordförståelse, ordkunskap, läsning, lästräning, lässtrategier, skrivträning, språkstärkande insatser, talträning, studieteknik och studiestrategier i samtliga ämnen. Det här uppdraget får inte slarvas bort någonstans på vägen. Det är så oerhört viktigt sett ur en jämlik och demokratisk synpunkt, liksom hälsosynpunkt. Alla elever ska ges likvärdiga förutsättningar att lyckas efter sin förmåga!

Att fjärdeklassarna nu läser på en mer förväntad nivå ska vi verkligen känna oss stolta över! En riktig nyhetspärla är det och visar att hårt, medvetet arbete lönar sig! Nu kämpar vi vidare och vässar oss än mer! Vi kan, vi kan ännu mer och vi ska visa att vi är bäst!

 

Lena Wallberg blogg om skolan idag

Jag heter Lena Wallberg och är förstelärare/ gymnasielärare i Svenska och Religion samt Specialpedagog. Jag har arbetat inom skolans värld i 20 år och framför allt med elever i olika former av särskilda behov. Jag har arbetat i olika skolformer och har erfarenhet från olika skolstadier. Min legitimerade behörighet sträcker sig från förskola till gymnasiet. Sammantaget är kunskapsvidden bred. Fokus på språkets och den goda kommunikationens betydelse för att lyckas har varit utgångspunkten för kvalitetsutvecklingen i arbetet och då särskilt med tanke på anpassningar för elever i behov. Mitt främsta mål är att sträva efter en positiv, hälsosam och tillgänglig miljö i en skola för alla.

 

Back To Top